คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเกตุ วงศ์จันทรมณี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพร ศรีปาน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนทรีรัตน์ มหาปัญญาวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ รัตน์วิเชียรศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายนนธ์ มานิตย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษดา ขอประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสถิตคุณสาทร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูธีรศาสน์โกวิท
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสละ เมธีธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวงกต ขาวนวล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนิ่มนวล น้อยวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอมศักดิ์ กาไหล่ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางรุ่งอรุณ คำโมง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ