กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวสันต์ งามดี
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุข
ครู คศ.2

นายบรรจง โต๊ะถม
ครู คศ.2

นายประดิษฐ์ ท่าชัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น

นายธวัชชัย ผาเพียว
ครูอัตราจ้าง

นายสิทธิชัย ดวงศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉริยา มั่นสวาทะไพรบูลย์
ครูอัตราจ้าง