คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.57 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.72 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.14 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.44 MB