ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่​ ​1 ปีการศึกษา​ 2563
12 มิ.ย. 63 ถึง 15 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียน​ ม.1 /ม.4
22 เม.ย. 63 ถึง 14 พ.ค. 63 นักเรียนชั้น ม.3 ติดต่อครูประจำวิชาแก้ไขผลการเรียน
นักเรียนชั้น ม.3 ติดต่อครูประจำวิชาแก้ไขผลการเรียนภายในวันที่ 14 พ.ค. 63
22 เม.ย. 63 ถึง 25 เม.ย. 63 นักเรียนชั้น ม.6.ติดต่อครูประจำวิชาแก้ไขผลการเรียน
นักเรียนชั้น ม.6.ติดต่อครูประจำวิชาแก้ไขผลการเรียนตามกำหนดการภายในวันที่ 25 เม.ย. 63